nowejutro.pl

ul. Kopernika 30 lok 516

00-336 Warszawa

 

tel:  +48515048468

 

biuro@nowejutro.pl 

 

Kontakt z nami 

13 sierpnia 2023

Co to jest skarga pauliańska?

 

Skarga pauliańska jest to rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.

Czyli, mówiąc prosto, jeśli masz długi i nie chcesz aby wierzyciele zlecili komornikowi licytację Twoich nieruchomości, to może Ci przyjść do głowy, aby przepisać na członka rodziny lub sprzedać po zaniżonej cenie mieszkanie, dom, działkę czy samochód. Niestety taki wybieg się nie uda, gdyż wierzyciel z pewnością skorzysta wówczas z możliwości wniesienia do sądu tzw. skargi pauliańskiej.

 

Zasady działania skargi pauliańskiej definiują zapisy Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z Art.527:

  • 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
  • 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
  • 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
  • 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności.

 

Kto i kiedy może wystąpić ze skargą pauliańską po orzeczeniu przez sąd upadłości konsumenckiej?

 

W momencie gdy Sąd ogłosi upadłość, ze skargą pauliańską może wystąpić tylko syndyk. Zgodnie z prawem, uprawnienia te nie przysługują pokrzywdzonym wierzycielom. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli.

 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ze skargą paulińską można wystąpić w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dodatkowym termin wskazanym przez ustawodawcę są 2 lata od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie skargi paulińskiej.

 

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od czynności na niekorzyść wierzyciela to uprawnienie do skorzystania ze skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa.

 

W przypadku, gdy Sąd uzna wniesioną skargę pauliańską za zasadną, orzeka o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości. Składniki majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy zostanie zaliczone do masy upadłości. Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym.

 

Dlatego też jeśli masz majątek – nieruchomości, samochody – i nie chcesz go stracić, należy zamiast upadłości przeprowadzić procedurę układu z wierzycielami.

 

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>>

 

                                                                              <<< poprzedni            następny >>>

 

 

Skarga pauliańska co to takiego?

nowejutro.pl