nowejutro.pl

ul. Kopernika 30 lok 516

00-336 Warszawa

 

tel:  +48515048468

 

biuro@nowejutro.pl 

 

Kontakt z nami 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SERWISU www.nowejutro.pl  oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Właścicielem serwisu www.nowejutro.pl jest firma nowejutro.pl Anna Zając z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok 516, zwana dalej Operatorem.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 3. O zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną każdy użytkownik, który zapisał się na jakąkolwiek listę mailingową prowadzoną przez Operatora. Każdego użytkownika serwisów należących do Operatora obowiązuje aktualny Regulamin znajdujący się na stronie Regulamin.

 4. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Operator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

 5. W oparciu o niniejszy Regulamin Operator świadczy Usługi o tematyce związanej z informacjami finansowymi w zakresach wyszczególnionych w poszczególnych działach serwisu. Zakres funkcjonalny Usług może ulegać modyfikacjom w związku z ich rozwojem. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie i nie stanowią zmiany Regulaminu.

 6. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, proszę nie odwiedzać serwisu, nie wpisywać się na listy należące do Operatora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Operatora.

 

Wysyłanie wiadomości z formularza kontaktowego

 

 1. Wysłanie informacji z Formularza kontaktowego  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego  adresu e-mail oraz  imienia a także zaznaczenie pola zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Operatora. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było odpowiedzieć na informację zawartą w wiadomości napisanej z Formularza kontaktowego i przesyłać inne wiadomości do Użytkownika, którego adres mailowy znajduje się na liście mailingowej Operatora. Imię pozwala Operatorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

 3. Użytkownik serwisu może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek informacji od Operatora zachowując przy tym dostęp do płatnych części Serwisu. W tym celu należy kliknąć opcję „Rezygnacja” widoczną na końcu każdej informacji mailowej otrzymanej od Operatora i przesyła rezygnację mailem do Operatora.

 

Zamawianie usług i produktów

 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Operatora wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. 

 

Niezapowiedziane wiadomości

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Regulaminem.

 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, informatorów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowe oferty), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Operatora.

 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe użytkowników znajdujących się na listach adresowych Operatora.

 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Inne formularze

 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Operatora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Operatora nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

 

 1. Niektóre obszary serwisów należących do Operatora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Partnerzy

 

Regulamin oraz Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i informatorach należących do Operatora.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Operator oświadcza, że informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).

 

 1. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Usługi prezentowane przez Operatora nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji prawnych, biznesowych lub podobnych, a także nie mogą być uważane za jakąkolwiek formę doradztwa lub wykładni powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Operator nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek instytucją.

 3. Operator prowadzi serwis www.stopwindykacji24.pl, aby przedstawić użytkownikom aktualne informacje o rozwiązaniach prawnych dotyczących, które, zdaniem Operatora, zasługują na uwagę użytkownika. Nie powinno się jednak bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co przedstawia serwis. Informacje, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z  prawnikami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Nasz serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, które poniesie użytkownik serwisu w związku z jakąkolwiek umową zawartą z zewnętrznym podmiotem.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawartych przez Usługobiorcę umów z Partnerami Operatora, w tym za skutki nie wykonania lub wadliwego wykonania takiej umowy przez którąkolwiek z jej stron.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych będących poza wpływem Operatora.

 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Usługobiorcy oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Usługobiorcy lub Użytkownika.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Usługobiorcy mają prawo wnosić reklamacje w sprawach dotyczących usług.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora wskazany w Regulaminie z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora publikowany w Serwisie w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.

 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy, jego adres do doręczeń i adres poczty elektronicznej, oznaczenie reklamowanej usługi pozwalające na jej identyfikację oraz okresu jej wykonania, wskazanie przyczyn reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację oraz określenie żądań Usługobiorcy w związku z reklamowaną usługą.

 4. Reklamacje Operator rozpatruje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Operator może zwrócić się do Usługobiorcy o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany przez Operatora listownie lub pocztą elektroniczną.

 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Operator w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Usługobiorcy o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Operatora.

 

Prawa autorskie

 

 1. Operator informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra i materiały chronione prawem autorskim. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści przysługują Operatorowi.

 

Dane Osobowe - polityka prywatności.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych przez Operatora poprzez Serwis www.nowejutro.pl.

 2. W czasie korzystania z serwisów należących do Operatora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

 3. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma nowejutro.pl Anna Zając z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 30 lok. 516.

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 11. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie do odpowiedniego działu spółki, doradcom finansowym, kredytowym oraz współpracującym ze spółką prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.

 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.nowejutro.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

nowejutro.pl