nowejutro.pl

ul. Kopernika 30 lok 516

00-336 Warszawa

 

tel:  +48515048468

 

biuro@nowejutro.pl 

 

Kontakt z nami 

20 sierpnia 2023

Co to jest mediacja?

 

W sprawach spornych z wierzycielami sposobem na rozwiązanie konfliktu, znalezienie ugody, która będzie akceptowana przez uczestników sporu może pomóc mediacja. Mediator przeprowadza spotkanie stron w atmosferze, w której wszyscy mogą spokojnie zapoznać się z inną perspektywą problemu, również aspektami prawnymi. Wymiana informacji, inne spojrzenie na sytuację umożliwiają pełniej ją zrozumieć i w rezultacie znaleźć pasujące wszystkim rozwiązanie, które jest to spisane w formie ugody mediacyjnej, może być też złożone w sądzie celem jej zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.

 

Mediacje są sposobem na wypracowanie ugody mimo przeciwieństw zdań, argumentacji, punktu widzenia stron. Strony mające spór dostrzegają problem, ale wyłącznie ze swojej perspektywy i pod kątem własnych interesów, co uniemożliwia wypracowanie ugody. Postępowania sądowe wiążą się zazwyczaj z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie oraz z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Dlatego warto rozważyć pozasądowe możliwości rozwiązania sporu, wśród których istotne znaczenie ma mediacja. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawnik w ramach świadczenia pomocy prawnej może wspomóc nas w polubownym rozwiązaniu sprawy ocenić, czy dana sprawa nadaje się do mediacji oraz przez nią przeprowadzić.

 

Rozwiązanie konfliktu przeważnie jest możliwie jedynie wówczas, kiedy strony będą miały szansę wysłuchać wzajemnie swoich racji i wymienić się argumentacją. Sąd niekoniecznie tworzy odpowiednie warunki do tego, by móc w spokoju i bez emocji wsłuchać się w drugą stronę. Mediacje prowadzone przez wykwalifikowanego mediatora prowadzą rozmowę w stronę zaufania i pełniejszej otwartości. Wspólne sesje, stonowana i poufna atmosfera składają się na efektywne i konstruktywne dla obu stron rozwiązanie. Co niezwykle istotne w mediacjach nikogo nie stawia się na wyższej pozycji, wszyscy są równi a mediator zawsze zachowuje bezstronność.

 

Mediacja stanowi alternatywę dla procesu sądowego, który często bywa długi, żmudny, kosztowny i stresujący. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż dla jej przeprowadzenia konieczna jest zgoda obu stron sporu, a także wykazanie przez nie chęci polubownego rozwiązania sprawy. Są dwa rodzaje mediacji – sądowa oraz pozasądowa. Na pierwszą z nich strony są kierowane na podstawie postanowienia sądu już po wniesieniu pozwu czy wniosku wszczynającego postępowanie. Drugi rodzaj mediacji ma miejsce w sytuacji, gdy sprawa nie jest jeszcze rozpatrywana przez sąd wówczas mediację rozpoczyna się na wniosek jednego z jej uczestników.

 

Mediator zapoznaje się ze stronami sporu indywidualnie, aby móc zorganizować wspólne spotkania, w których strony będą miały szanse w sprzyjających okolicznościach wymienić się swoimi argumentami.

 

Wśród korzyści płynących z mediacji w pierwszej kolejności warto wymienić to, że w czasie jej trwania strony mogą próbować wspólnie wypracować rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez każdą z nich. W postępowaniu sądowym decyzja jest wydawana przez sąd i zazwyczaj przynajmniej jedna ze stron jest z niej niezadowolona. Zarówno mediator, jak i strony mają obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym się podczas mediacji dowiedzieli. Zaletą mediacji jest też jej niesformalizowany charakter atmosfera jest bardziej swobodna niż w sądzie, gdzie obowiązują pewne ramy procesowe.

 

Mediator ma za zadanie zapewnić uczestnikom mediacji profesjonalne wsparcie m.in. poprzez udzielanie im głosu, zadawanie pytań, a także pilnowanie, aby ich rozmowa nie przerodziła się w kłótnię. Jest bezstronny, czyli nie opowiada się za żadną ze stron. Jest też neutralny w stosunku do przedmiotu mediacji, co oznacza, że nie ma dla niego znaczenia, jakie rozwiązanie ustalą strony. Mediator nie zajmuje się ustaleniem tego, kto ma rację, nie narzuca też stronom rozwiązania, lecz pomaga im dojść do porozumienia.

 

Umiejętnie prowadzone rozmowy umożliwiają stronom zapoznać się z całą sytuacją bez patrzenia tylko z perspektywy własnego interesu. Możliwość szerszego spojrzenia na konflikt, daje większą szansę na ugodę. Druga strona staje się partnerem skupionym na rozwiązaniu łączącego uczestników mediacji problemu, a nie dążącym tylko do postawienia na swoim nawet kosztem zniszczenia drugiej strony a czasami nawet siebie. Podczas wspólnych spotkań opadają emocje, rozmowy prowadzone są w duchu wzajemnego zrozumienia, aby w końcu strony wspólnie ustaliły warunki ugody i zakończyły spór dobrowolnie, a finał wspólnie zaakceptowały.

 

W przypadku mediacji strony zachowują kontrolę – tak nad samym procesem, jak i nad treścią ugody, żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody obu stron.  Jeżeli strony do mediacji kieruje sąd, to on wskaże mediatora (z listy stałych mediatorów). Strony mogą jednak wybrać inną osobę. Mediator tylko z ważnych powodów może odmówić prowadzenia mediacji między stronami, które się do niego zgłoszą, bądź zostaną skierowane przez sąd.

 

Czy można wycofać się z mediacji?

 

Strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron.

 

Ile kosztuje usługa mediatora?

 

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 

Podsumowując – mediacja jest całkowicie dobrowolna i każda ze stron może w dowolnej chwili odstąpić do mediacji. Jest poufna, a zatem przebieg mediacji mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy nawet przed sądem. Mediację cechuje bezstronność i neutralność co oznacza, że mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron oraz pozostawia im swobodę w poszukiwaniu rozwiązań. Cechuje ją prostota i szybkość postępowania.

 

                                                                                <<<poprzedni       następny>>>

 

Mediacje - sposób na ugodę.

nowejutro.pl